വിക്രമിന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷമാക്കി മമ്മൂക്കയും

ജന്മദിനം.. അത് എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ #chiyan_viKram…കണ്ടു നോക്കൂ… അതിശയിച്ചു നിന്നു പോകും.
Full video on :
https://youtu.be/fuPzh5pFjDg